Đóng

văn phòng luật sư chuyên về nhà đất

11Th11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm…… ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………   Người khởi kiện: (3)……………………………. Địa chỉ: (4) …………………………………………. Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có) Địa chỉ thư điện tử: ……………………… (nếu có) Người bị…

Xem thêm →

11Th11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ DI CHÚC   Người lập di chúc: họ và tên Sinh ngày…/…./….. Số CMND/căn cước công dân:……………… Thường trú tại: ……………………………….. Địa chỉ liên hệ: ………………………….. PHẦN MỞ ĐẦU Gợi ý: (tùy theo hoàn cảnh và mong muốn của mình,…

Xem thêm →