Đóng

Hỏi đáp

15Th1

PHỤ LỤC SỐ 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————–   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Kính gửi: ………………………………… Thông tin về chủ…

Xem thêm →