Đóng

luật sư bất động sản

16Th10

Hỏi: Tôi đang làm thủ tục để đổi mục đích sử dụng đất, Luật sư có thể cho tôi xin mấu đơn để làm thủ tục trên không? Đáp: Bạn có thể tham khảo mẫu đơn dưới đây: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————— …, ngày….. tháng …..năm …….

Xem thêm →

26Th12

Đăng bộ nhà đất hay còn gọi đăng bạ, được hiểu là đăng ký. Khái niệm đăng bộ nhà đất không được quy định cụ thể trong bất kỳ điều luật nào. Nhưng chúng ta có thể hiểu Đăng bộ nhà đất tức là đăng ký biến động các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng…

Xem thêm →