Đóng

luật sư tư vấn doanh nghiệp

09Th10

Pháp lý của doanh nghiệp hiểu một cách thực tiễn là pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong quan hệ đối ngoại hay đối nội thì đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Rủi ro pháp lý trong kinh doanh…

Xem thêm →

09Th10

Pháp lý của doanh nghiệp hiểu một cách thực tiễn là pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp trong quan hệ đối ngoại hay đối nội thì đều phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp…

Xem thêm →

09Th10

Bạn sẽ nhận được gì từ cuốn sách “Quản trị rủi ro pháp lý trong kinh doanh”? Bạn là doanh nhân, người quản lý điều hành hoạt động của doanh nghiệp. Bạn đã biết “bánh xe vận hành một doanh nghiệp” cơ bản có sáu phần chính đó là: 1) Nhân sự; 2) Tài chính;…

Xem thêm →