Thạc sĩ, Luật sư Đỗ Đăng Khoa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 037 964 9664 Email: khoa@luatsubatdongsan.vn Website: http://luatsubatdongsan.vn/ Trình độ học vấn, nghiệp vụ: Viện Khoa học Xã hội, Thạc sĩ Luật kinh tế Học viện Tư pháp, Nghiệp vụ Luật sư Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật Kinh tế –…