Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Huỳnh Phương Thảo Chức vụ: Cố vấn Điện thoại: 037 964 9664 Email: hungvuong@luatsubatdongsan.vn Học vấn – Đào tạo: + Đại học Kinh tế – Luật Tp. HCM, Thạc sĩ Luật Kinh tế + Học viện Tư pháp, Luật sư + Đại học Luật Tp. HCM, Cử nhân Luật học +…