Hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai? Điều kiện để một tranh chấp đất đai được giải quyết tại Tòa án? Khi nào thì được áp dụng thẩm quyền giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền? Đáp: Đối với câu hỏi trên bạn…