Đóng

Luật sư Ly hôn

29Th3

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn (Mới nhất)

Mẫu 1 Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn —>Tải tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện) …………………………………………….

Tên tôi là: ………………………………………………………Sinh năm: …………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………..

Tạm trú:…………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………….

Tại bản án, quyết định: …. tại: … ngày… tháng… năm….. của Tòa án nhân dân……………………………………………………………………..

Về phần con chung: …………………………………………………………………….

Hiện con chung đang ở với anh (chị)……là……… trực tiếp nuôi dưỡng.

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

Tạm trú:……………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:………………………………………………

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:…….

……………, ngày…tháng….năm….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)


HỒ SƠ NỘP KÈM KHI THAY ĐỔI NGƯỜI NUÔI CON SAU LY HÔN

1/ Đơn

Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu trường hợp có thay đổi về mặt thực tế thì có ghi đính chính kèm theo. Phần tạm trú (nơi ở) ghi rõ: số nhà, ngõ, phố, tổ, phường.

2/ Bản sao hộ khẩu thường trú (nếu có)

3/ Trường hợp hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không phải ở cùng một chỗ thì phải có giấy tạm trú của Công an.

4/ Bản sao y công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu

5/ Bản án (Quyết định) của Tòa án (bản chính)

6/ Giấy khai sinh của con chung (bản sao)

7/ Giấy xác nhận thu nhập của nơi làm việc (nếu có)

8/ Giấy xác nhận của công an nơi con chung và người trực tiếp nuôi dưỡng con chung đang trực tiếp sinh sống.

 

Mẫu 2: Mẫu đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn –> Tải tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… (1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ……………………………….……………

Người khởi kiện: (3) …………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………

Số điện thoại: …………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện: (5) ……………………………………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………… (nếu có); số fax: …………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) ……………………….

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………… (nếu có); số fax: ………………… (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) …………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………… (nếu có); số fax: ………………. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11) ………………..

Người làm chứng (nếu có) (12) …………………………………………

Địa chỉ: (13) ………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………… (nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………….

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Giải thích

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên;

Đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó;

Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H);

Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó;

Trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

error: Xin đừng làm vậy !!